Advies Raad van State betreffende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet milieubeheer (instemmende beschikking voor het toepassen van algemene regels op bepaalde activiteiten binnen inrichtingen)

Advies Raad van State betreffende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet milieubeheer (instemmende beschikking voor het toepassen van algemene regels op bepaalde activiteiten binnen inrichtingen) Nader Rapport 21 oktober 2014 IenM/BSK-2014/89649 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 18 juni 2008, nr. 08.001777, machtigde Hare Majesteit de Koningin de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 8 augustus 2008, nr. W08.08.0226/IV…