Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Voorlopig verslag

Het voorbereidend onderzoek geeft de commissie aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen. Inleiding De leden van de fractie van de VVD hebben kennis genomen van voorliggende wetsvoorstel. Zij hebben daarover enkele vragen. De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennisgenomen van de voorgestelde wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse B…