Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (herdruk)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 Hierbij bied ik u aan een concept van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, houdende nieuwe nadere regels betreffende toegelaten instellingen en regels betreffende wooncoöperaties. Het besluit gaat vergezeld van de daarbij behorende nota van toelichting 2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Uw Kamer wordt verzocht deze toezending te beschouwen als overlegging zoals bedoeld in artikel 61s van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting zoals het artikel luidt na aanvaard…