Taxibeleid; Brief regering; Invoering boordcomputer Taxi en uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 Op 26 november 2014 (Kamerstuk 31 521, nr. 83 ) heb ik u per brief geïnformeerd over de knelpunten in de handhaving via de BCT, omdat de betrouwbaarheid van de gegevens uit de BCT niet volledig gegarandeerd kon worden. Vervolgens heb ik u tijdens het VAO op 4 december 2014 toegezegd uw Kamer hierover nader zullen informeren zodra er meer duidelijkheid was over een oplossing voor de geconstateerde knelpunten (Handelingen II 2014/15, nr. 33, item 14 ). Met deze brief geef ik hieraan gevolg. Tegelijkertijd vo…