Mestbeleid; Brief regering; Antwoord op vragen, die zijn ingebracht tijdens het Algemeen Overleg Programma aanpak stikstof (PAS) op 4 februari 2015, over het ontwerpbesluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2015 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken over het ontwerpbesluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren (Kamerstuk 33 037, nr. 132 ). Deze zijn ingebracht tijdens het AO PAS op 4 februari 2015. Fijn stof (SGP-fractie) Kunnen de eisen voor fijn stof beperkt worden tot de veedichte gebieden? Bij meerdere veehouderijen, die in de achterliggende jaren als knelpunt naar voren zijn gekomen uit de Monitoring NSL (Kamerstuk 30 175, nr. 192 ), zij…