Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Amendement van het lid Lodders dat de verplichting voor de pensioenuitvoerder tot het voor een ieder op de website beschikbaar stellen van informatie beperkt tot het beschikbaar stellen van informatie aan de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 008Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS Ontvangen 24 februari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: IIn artikel I, onderdeel L, wordt in artikel 46a, eerste lid, «voor een ieder» vervangen door: voor in ieder geval de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde. IIArtikel I, onderdeel R, komt te luiden: RAan artikel 220a wordt een lid,…