Herziening Zorgstelsel; Brief regering; Advies van de NZa ‘Bekostiging verpleging en verzorging in de Zvw’

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het advies «Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet» van de NZa aan 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Naar aanleiding van het advies gaan wij in overleg met betrokken partijen om reeds in 2016 verdere stappen te zetten en eventuele belemmeringen weg te nemen om de bekostiging van de wijkverpleging verder te vereenvoudigen en de registratielast te verminderen. Op basis hiervan sturen wij u…