Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Amendement van het lid Madlener dat ertoe strekt de in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 008Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER Ontvangen 25 februari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: IArtikel I, onderdeel Q, wordt als volgt gewijzigd: 1. In het derde lid wordt «kan» vervangen door «publiceert» en vervalt: publiceren. 2. In het vierde lid vervalt: kunnen. IIArtikel II, onderdeel P, wordt als volgt gewijzigd: 1. In het derde lid wordt «kan» v…