Kinderopvang; Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van de ontwikkeling van het aantal oudercommissies

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om na inwerkingtreding van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen de ontwikkeling van het aantal oudercommissies jaarlijks te monitoren en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Weyenberg Pieter Heerma…