Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van de leden Kröger en Laçin over een risicoanalyse alvorens te besluiten over extra veiligheidseisen