Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Motie; Motie van het lid De Graaf over opnieuw invoeren van de tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit het buitenland

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de open grenzen voor werknemers uit het buitenland voorwaardenscheppend zijn voor verdringing op de arbeidsmarkt en een loonval voor Nederlandse werknemers en voor uitbuiting van werknemers uit bijvoorbeeld Oost-Europa; overwegende dat er 645.000 mensen werkloos zijn en meer dan 400.000 mensen in de bijstand zitten; overwegende dat meer toevloed van werknemers uit het buitenland nadelig is voor Nederlandse werknemers; verzoekt de regering, de tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit het buitenland opnieuw in te voeren, en gaat ov…