Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt waarmee de werknemer naast aanspraak op het verschuldigde loon ook aanspraak op een bedrag ter compensatie krijgt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 108Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT Ontvangen 26 februari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: IIn artikel II, onderdeel A, wordt na artikel 616b een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 616ba 1. Indien een vordering op …