Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Uitstel toezending AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2015 De Wet verantwoorde groei melkveehouderij, onderdeel van de Meststoffenwet, biedt de kaders voor de melkveehouderij om zich binnen de milieurandvoorwaarden van de Nitraatrichtlijn te kunnen ontwikkelen (Kamerstuk 33 979, nr. 70 ). Op basis van deze wet moeten melkveehouders die hun productie uitbreiden en als gevolg daarvan meer mest (uitgedrukt in fosfaat) produceren, verantwoorden dat zij over voldoende grond beschikken om de extra fosfaat binnen het bedrijf te kunnen gebruiken of de extra fosfaat verwerke…