Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2022 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen; Brief van de minister van BZK betreffende kabinetsstandpunt EP-initiatiefvoorstel inzake Europese Kiesakte