Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 8 over aanpassing van de bedragen van de basis- en aanvullende beurs van mbo- en ho-studenten overeenkomstig het voorstel van het SER Jongerenplatform