EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765; Brief van de minister voor VRO over het met redenen omkleed advies van de Europese Commissie over implementatie richtlijn energieprestaties gebouwen