Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over concurrentievoordeel lucht- en scheepvaart in de markt voor hernieuwbare energie voor vervoer en over een grondslag voor het bepalen van een eerlijk aandeel van biogrondstoffen