Verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde; Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over schrappen van de mogelijkheid voor de Voorzitter om kamerleden te vermanen of het woord te ontnemen