Besluit van 30 mei 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen N en O, van het Besluit van 8 november 2022 tot wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking) (Stb 2022, 450)