Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Verslag van een mondeling overleg met de minister voor VRO op 11 juli 2023 over inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen