Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid De Hoop over meer sturen op opentoegangstreinen