Besluit van 21 december 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES, van artikel I van de Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties en van het Besluit van 20 december 2023 houdende regels met betrekking tot inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van de fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES) (Stb. 493)