Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie); Motie; Motie van de leden Paternotte en Bontenbal over de rijkssubsidies voor verduurzaming versimpelen en meer met elkaar in lijn brengen