Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Inhoudsopgave I Algemeen 1 1. Inleiding en achtergrond 1 2. Achtergrond en ontwikkeling wettelijk onderwijstoezicht 4 3. Noodzaak van wetswijziging 6 3.1 Wettelijk kader 6 3.2 Fantoomwetgeving en pseudoregels 7 3.3 Status en functioneren kwaliteitsaspecten 9 3.4 Inbreuk op professionele vrijheid 10 3.5 Kreupele definitie onderwijskwaliteit 12 3.6 Rechtsbescherming en informatievoorziening 14 3.7 Betrokkenheid Minister en parlement 14 4. Aanpassing onderwijs…