Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Amendement; Amendement van het lid Vermeij c.s. ter vervanging nr. 23 dat regelt dat een klein pensioen kan worden uitgesteld tot de maand volgend op de datum waarop een gewezen deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en dat het pensioen ook meteen in die maand wordt afgekocht

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 988Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID VERMEIJ C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 1 Ontvangen 6 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: IIn de beweegreden wordt na «Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid» ingevoegd:, van het Ministerie van Financiën. IIIn artikel IXA wordt onderdeel C als volgt gewijzigd: 1. De aanhef wordt ve…