Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Voortman over belemmeringen voor burgerinitiatieven op rijksniveau

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in beginsel positief staat ten opzichte van de doe-democratie; overwegende dat de praktijk vaak weerbarstiger is en overheden burgers soms belemmeren wanneer zij eigen initiatieven ondernemen; verzoekt de regering, te inventariseren welke belemmeringen voor burgerinitiatieven er op rijksniveau zijn en hoe deze kunnen worden weggenomen en welke zeggenschap op rijksniveau aan burgers kan worden overgedragen, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren bij de Voorjaarsnota 2015, en gaat over tot de orde van de dag. V…