Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Van Meenen over openbaar maken van de jaarrekening en het jaarverslag

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onderwijsinstellingen zich over de besteding van hun middelen dienen te verantwoorden; overwegende dat horizontale verantwoording naar personeel, ouders, leerlingen, studenten en andere direct betrokkenen en de samenleving als geheel van groot belang is; verzoekt de regering, alle onderwijsinstellingen te verplichten hun jaarrekening en jaarverslag openbaar te maken, en gaat over tot de orde van de dag. Van Meenen…