Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB); Amendement; Amendement van het lid Voortman dat regelt dat de wet een jaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, in werking treedt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 975Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel IV komt te luiden: ARTIKEL IV INWERKINGTREDING Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de twaalfde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Toelichting Gemeenten geven aan met grote uitvoeringsproblemen te ma…