Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 002Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: IIn artikel XV wordt aan onderdeel F een onderdeel toegevoegd, luidende: 3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: l. zuiveringsslib: bezinksel dat overblijft na het biologisch zuiveren van af…