Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van de leden Bashir en Smaling dat onder meer de derde en vierde tariefschijven in zowel de energiebelasting op aardgas als de energiebelasting op elektriciteit samenvoegt tot één schijf, de derde tariefschijf, en de tarieven van deze derde tariefschijven verhoogt.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 002Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN SMALING Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: IArtikel XV, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel 2 komt te luiden: 2. In onderdeel a komt het derde aandachtsstreepje te luiden: Œ hoger is dan 1.000.000 kubieke meter, per kubieke meter 0,0170. 2. Na onderdeel 2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:2.0a. In onderdeel a vervalt het vierde aandachtsstre…