Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Bashir dat de hypotheekrenteaftrek aftopt op een eigenwoningschuld van 700.000 euro

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 002Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II, onderdeel Aa, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: AbAan artikel 3.120 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. Voor de toepassing van het eerste lid wordt de eigenwoningschuld van de belastingplichtige niet in aanmerking genomen voor zover deze hoger is dan 700.000, met dien verstande dat indien de belasting-plichtige …