Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Bashir waarmee per 1 januari 2016 een exportheffing in in de afvalstoffenbelasting wordt ingevoerd

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 002Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: IIn artikel XV wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende: FaAan artikel 22, eerste lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, twee onderdelen toege- voegd, luidende: l. EVOA: Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de ov…