Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB); Amendement; Amendement van het lid Karabulut over het uitzonderen van asielzoekers die zijn begonnen met een inburgeringstraject.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 975Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 13 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 18b een lid toegevoegd, luidende: 15. Dit artikel is niet van toepassing op de belanghebbende aan wie op grond van artikel 29, eerste, tweede of vierde lid, van de Vreemdelin- genwet 2000 een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is v…