Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Amendement; Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 24, dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur (met zware voorhang) regels kunnen worden gesteld over de weidegang van melkvee

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 1 Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef wordt «wordt een artikel» vervangen door: worden twee artikelen. 2. Na artikel 21a wordt een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 21b 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur k…