Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Amendement; Amendement van het lid Dikkers over parlementaire betrokkenheid bij een algemene maatregel van bestuur

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID DIKKERS Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 21 als volgt gewijzigd: 1. In het vijfde lid wordt de zinsnede «kan bij algemene maatregel van bestuur worden beperkt» vervangen door: wordt bij algemene maatregel van bestuur beperkt. 2. Het zesde lid komt te luiden: 6. Een krachtens het vijfde lid vastgestelde alge…