Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 34 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 002Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 51 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 34 Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: IAan artikel XV, onderdeel F, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: l. zuiveringsslib: bezinksel dat overblijft na het biologisch zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven in een rioolwaterzuiveringsin- s…