Raad voor Economische en Financiële Zaken; Motie; Motie van de leden Koolmees en Klaver over de bevindingen van de werkgroep-Monti

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat deze systematiek van de EU-begroting intransparant is en dat lidstaten overvallen kunnen worden door willekeurig in te dienen aanvullende begrotingen en naheffingen; overwegende dat een werkgroep onder leiding van Mario Monti onderzoekt hoe deze begrotingssystematiek verbeterd kan worden en eind 2014 de eerste bevindingen presenteert; verzoekt de regering om, hiervan verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer en een kabinetsreactie bij te voegen over de bevindingen en aanbevelingen van deze werkgroep, en gaat over tot de orde van de da…