Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Smaling over de definitie van het begrip "grondgebondenheid"

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het begrip «grondgebondenheid» niet helder is gedefinieerd; verzoekt de regering, • «volledig grondgebonden» te definiëren als een evenwichtssituatie tussen de nutriënten die op een bedrijf of binnen een regio worden toegediend in de vorm van mest en de nutriënten die als gras of gewas gevoederd worden aan het dier van datzelfde bedrijf of diezelfde regio; • «overwegend grondgebonden» te definiëren als voor minstens driekwart voldoend aan bovenstaande definitie, en tenminste hierop te sturen bij het afbakenen van de melkveehouderi…