Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Smaling over de begrenzing voor de ontwikkeling van melkveehouderij

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de melkveehouderij onder geen beding het imago moet krijgen van een intensieve dierlijke sector; verzoekt de regering, de begrenzing voor de ontwikkeling van melkveehouderij in Nederland zo vast te stellen dat: • voorkomen wordt dat een kleine groep melkveehouders zorgt dat we met een sneltreinvaart op het fosfaatplafond afrennen; • voorkomen wordt dat we op korte termijn dat fosfaatplafond al bereiken en dierrechten onvermijdelijk worden, en gaat over tot de orde van de dag. Smaling…