Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Ouwehand en Thieme over uitfaseren van vruchtbaarheidshormonen in de melkveehouderij

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat naar schatting 200.000 tot 400.000 koeien met vruchtbaarheidshormonen worden behandeld; constaterende dat vruchtbaarheidshormonen worden toegediend vanwege vruchtbaarheidsstoornissen die deels een neveneffect zijn van het fokken op toenemende melkproductie; constaterende dat de toepassing van vruchtbaarheidshormonen een inbreuk is op de integriteit en de intrinsieke waarde van de koe en het onethisch is; verzoekt de regering, het gebruik van vruchtbaarheidshormonen in de melkveehouderij uit te faseren, en gaat over tot de orde van de …