Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Knops c.s. over een veelzijdig inzetbare krijgsmacht

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering zich buigt over de uitvoering van de motie Van der Staaij c.s. ( 34 000, nr. 23 ); overwegende dat de analyses uit de toekomststudie Verkenningen uit 2010 in veel opzichten nog bruikbaar en actueel zijn voor de gedachtevorming over het ambitieniveau, samenstelling en toerusting van de krijgsmacht; overwegende dat de sinds 2010 verslechterde veiligheidssituatie en zorgelijke geopolitieke ontwikkelingen het belang van de in de Verkenningen omschreven veelzijdig inzetbare krijgsmacht onderstrepen; verzoekt de regering, bij de …