Toekomst AWBZ; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Keijzer c.s. over de keuzedatum voor pgb-houders (Kamerstuk 30 597, nr. 472)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2014 In deze brief wil ik ingaan op het verzoek in de motie met Kamerstuk 30 597, nr. 472 aan de regering. In deze motie vragen de leden Keijzer, Bruins Slot en Voortman om de keuzedatum voor pgb-houders die tot de doelgroep Wlz-indiceerbaren behoren voor de Wlz of Zvw, te verschuiven van 15 november 2014 naar 1 december 2014. Dit om reden dat de polissen voor de Zvw pas vanaf 19 november naar de verzekerden worden gestuurd en de tarieven voor wijkverpleging en de Wet langdurige zorg tot op heden nog niet beschik…