Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Jacobi en Visser over geen maatregelen nemen vóór de stresstest zoetwatervoorziening

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zoet water van groot belang is voor onze drinkwatervoorziening, landbouw en industrie; constaterende dat onder andere in het Deltaprogramma 2015 ingrijpende maatregelen worden voorgesteld die onze zoetwatervoorziening negatief kunnen raken; overwegende dat pas in 2015 de uitkomsten van de stresstest van ons hoofdwatersysteem bekend zullen zijn; verzoekt de regering, geen «no regret»-maatregelen te nemen alvorens de stresstest heeft uitgewezen dat onze zoetwatervoorziening op peil blijft, en gaat over tot de orde van de dag. Jacobi Vi…