Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Aanvullende reactie van het kabinet op het ACVZ-advies inzake staatloosheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Op 10 september jongstleden heb ik u een eerste reactie gestuurd op het ACVZ-advies «Geen land te bekennen» (Kamerstuk 19 637, nr. 1889 ). In aanvulling op deze eerste reactie informeer ik u graag over de reactie van het kabinet op aanbeveling 5 van het advies. Aanbeveling 5 luidt: «Laat de eis van wettig verblijf voor het optierecht van hier te lande geboren staatloze kinderen vallen.» Staatloos in Nederland geboren kinderen zijn kinderen van staatloze ouders of kinderen van ouders die om een andere re…