Kwaliteit van zorg ; Motie; Motie van het lid Ellemeet over inzicht in concrete doelen, tijdspad en beschikbare middelen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de kwaliteit van de zorg in een deel van de verpleeghuizen zorgwekkend is; van mening dat voor een eenduidige inzet op verbeteren van de kwaliteit van de zorg concrete en afrekenbare doelstellingen behulpzaam zijn; verzoekt de regering, de Kamer voor het einde van dit jaar te informeren over de concrete uitgewerkte doelen die zij stelt voor verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen in 2015 en voor de jaren daarna, en inzichtelijk te maken welk tijdpad aan de doelstellingen is gekoppeld en welke middelen daarvoor beschikbaar w…