Kwaliteit van zorg ; Motie; Motie van het lid Otwin Van Dijk over inschakelen van externe expertise bij tekortschietende zorg

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een aantal intramurale AWBZ-instellingen structureel onvoldoende kwaliteit van zorg leveren en dat bestaande programma's voor kwaliteitsverbetering te vrijblijvend zijn; van mening dat een aantal instellingen laat zien hoe het wel kan en deze instellingen de norm moeten worden in de langdurige zorg; overwegende dat externe expertise kan zorgen voor het verbeteren van de zorg en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van leven voor cliënten verzoekt de regering, instellingen te dwingen externe expertise in te schakelen wanneer geconsta…