Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 61, dat regelt dat regionale mestafzet via de bestaande regeling van artikel 33a, tweede lid, onderdeel e, niet wordt aangemerkt als melkveefosfaatoverschot.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 63 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61 Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: IIn artikel I, onderdeel A, onder 2, komt onderdeel nn te luiden: nn. melkveefosfaatoverschot: de productie van dierlijke meststoffen door melkvee op het bedrijf in kilogrammen fosfaat in een kalenderjaar, verminderd met:a. de fosfaatruimte van dat bedrij…