Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie van de leden Van Ojik en Jasper van Dijk over de effecten van vrijhandelsverdragen op ontwikkelingslanden

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft toegezegd zich ervoor in te zetten dat ontwikkelingslanden niet benadeeld worden door vrijhandelsverdragen; overwegende dat er nog geen uitgebreid onderzoek is gedaan naar de welvaartseffecten van TTIP en CETA voor ontwikkelingslanden; verzoekt de regering, voor een eventuele Nederlandse instemming met TTIP en CETA eerst te onderzoeken wat de effecten zijn voor ontwikkelingslanden en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Ojik …