Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Bosma over een einde maken aan de ontwikkelingshulp

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet bewezen is dat ontwikkelingshulp een positief effect heeft; verzoekt de regering, aan de ontwikkelingshulp een einde te maken, en gaat over tot de orde van de dag. Bosma…