Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over de post 2015-agenda

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de millenniumdoelstellingen in 2015 worden opgevolgd door de post 2015-agenda; overwegende dat de post 2015-agenda zowel bestaande als nieuwe mondiale uitdagingen voor ontwikkeling bevat waaraan Nederland zich zal committeren; verzoekt de regering, duidelijk te maken op welke wijze het Nederlandse ontwikkelingsbeleid de post 2015-agenda ondersteunt en zo nodig het Nederlandse beleid aan te passen en de Kamer daarover voor 1 september 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma Van Ojik…